[]ทะเบียนสมาชิก58
 []ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 
   สมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย
   
   ปณิธานกลุ่มนโยบายและแผน  จัดสรรโปร่งใส    ใช้แผนแก้ปัญหา   ระบบงานข้อมูลพัฒนา   งานเลขาฯ ฉับไว   ก้าวไกลด้วยติดตาม
                  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
  GIS  แผนที่โรงเรียนในสังกัด  สพป.ลพบุรี 1    ประครอง  แก้วดวงเล็ก
  พิกัด GIS โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี 1    ศิริทิพย์    ยงวณิชย์
     ศิริลักษณ์ สายสินธุ์
   กชพรรณ  พุกาธร
   วัฒมพร    คงสมบุตร
   ประวิทย์   กรรณแดง
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ศธจ.ลพบุรี    กุลจิตต์  รัชดาศิวะกุล (ผอ.กลุ่มฯ)
     สหรัฐ       คงมานะ
 
              เว็บไซด์โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ข้อมูลจากโปรแกรม EMIS  
                เมืองลพบุรี                               โคกสำโรง                                    ท่าวุ้ง                                         บ้านหมี่         

    บริการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เลือกโรงเรียน แล้วกดปุ่ม Ok

             

 
      ข่าวความเคลื่อนไหว
 จากกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต 1
 
 [] นโยบาย สพฐ.
      ปีงบประมาณ 2560    คลิก
 [] ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2558  คลิก
 [] ข้อมูลโรงเรียน 175 โรง รายตำบล
      ปีการศึกษา 2558     คลิก
 [] ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ลพบุรี 1  คลิก
 [] ข้อมูลโรงเรียน 3 ขนาด
     ขนาดเล็ก  (น.ร. 1-120 คน)   คลิก
     ขนาดกลาง (น.ร. 121-600 คน)  คลิก
     ขนาดใหญ่ (น.ร. 601 คนขึ้นไป)  คลิก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 24 มี.ค. 59  
 เอกสาร       [] ปก
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน       [] สรุปสาระสำคัญ
 พ.ศ.2559-2562       [] คำนำ สารบัญ
        [] ส่วนที่ 1 บทนำ
              [] ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
      [] ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา
      [] ส่วนที่ 4 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
      [] ส่วนที่ 5 โครงการ/งบประมาณ
                      -สรุปประเด็นกลยุทธ์
                      -รายละเอียดโครงการ
      [] ส่วนที่ 6 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
 
 
 
 
                                 ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559   (10 มิ.ย.)
 
 
                             ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
 
 
                                      ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558   (10 มิ.ย.)
 
 
   [] สรุปข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558                                                                     [] จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
   [] จำนวนโรงเรียน จำแนกตามแบบ    7 แบบ  ปีการศึกษา 2558                        [] จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
   [] จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด  4 ขนาด ปีการศึกษา 2558                        [] จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ม.3 ตามเวลา
   [] จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2558     [] โรงเรียนขนาดเล็ก( 1-120 คน) ปีการศึกษา 2558
   [] ข้าราชการครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558                             [] โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
   [] ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2553 -2557)                                                          [] นักเรียนรายชั้น รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
 
 
 
 
 
                                        แผนที่ตั้งสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
 
              
              
              
              
 
 
 
 
              ภารกิจงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 
งานข้อมลสารสนเทศ  
   
  การรายงานทางเว็บไซด์   [] ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 
  ปีการศึกษา 2559      (DMC 2016) ปีการศึกษา 2559      คลิก    
   
   [] ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBECคลิก
       โรงเรียนส่วนมากยังไม่ได้ใส่แผนผังโรงเรียน
   [] ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMISคลิก
       เมื่อเข้าระบบแล้ว โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในรายการด้านล่างได้
                 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
                 ข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียน
                 ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA
                         ข้อมูลครุภัณฑ์
                 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
                 ข้อมูลครู บุคลากร
   
   
   
   
   
งานนโยบายและแผน  
                                        [] คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี
            - ปก
       - คำนำ สารบัญ
       - ส่วนที่ ๑ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
          ส่วนที่ ๒ การจัดทำโครงการ
          ส่วนที่ ๓ การบริหารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   [] สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 
   [] สไลด์ประกอบการอบรม  ๔๘ เฟรม
               เฟรมที่ ๑-๑๕
               เฟรมที่ ๑๖-๒๕
               เฟรมที่ ๒๖-๔๘
               เฟรมที่ ๔๙-๖๙
 
     [] แบบฟอร์มโครงการในแผนปฏิบัติการ(ใหม่)
   
 โปรแกรมควบคุม     สรุปผลการขอใช้งบประมาณ 2558 
        การขอใช้งบประมาณ    โครงการงบพัฒนา-กลยุทธ์       ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2558
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2558            1.รายโครงการ                               
        สพป.ลพบุรี เขต 1            2.รายกลุ่ม                                   
             3.กลุ่มนิเทศฯ                                
                  4.กลุ่มอำนวยการ                           
           5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          
           6.กลุ่มนโยบายและแผน                   
           7.กลุ่มบริหารงานบุคคล                     
             8.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
             9.ตรวจสอบภายใน                           

 แผนปฏิบัติการประจำปี 2558

          10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน           
            11.ส่วนกลาง                                    
 1 ปก           12.สำรอง ส่วนกลาง                           
 2 คำนำ  
 3 สารบัญ  
 4 คำสั่งคณะกรรมการฯ  
 5 โครงสร้าง  
 6 ส่วนที่ 1-3  
 7 าคผนวก  
 8 แบบขอใช้งบประมาณ  
   
 Download Zip ไฟล์   
   
    
งานวิเคราะห์งบประมาณ  
             Download  
       
 แบบ ปร.4  ปร.5  ปร.6 ปี59_60   ( 18ม.ค.59 คลิก
      บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 / 2559   คลิก    ไฟล์ pdf  2.27 mb
 
 
 
   [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ  คลิก
   [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีการศึกษา    คลิก
 
   
   
   
 
   
งานติดตามประเมินผลฯ  
    
     [] คู่มือ EMES   ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF        19 ส.ค. 57
   แบบกรอกข้อมูล    [] หนังสือราชการ   คลิก
         การติดตามกลยุทธ์       1. ด้านโอกาส
         ปีงบประมาณ 2557           - เกณฑ์การติดตามด้านโอกาส                 คลิก
         ระดับสถานศึกษา           - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านโอกาส    คลิก
        2. ด้านคุณภาพ
            - เกณฑ์การติดตามด้านคุณภาพ               คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านคุณภาพ  คลิก
        3. ด้านประสิทธิภาพ
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.4   คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.5   คลิก
        4. ด้านนโยบาย
            - เกณฑ์การติดตามด้านนโยบาย      คลิก                
 
 
    ค้นหาข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบ EMIS ฐานข้อมูลกลาง สพฐ.
 
   
          25/09/2015
          ผู้เข้าชม:free counter
  
 
   ติดต่อผู้ดูแลระบบ                   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ลพบุรี 1
   sahkon29@hotmail.com    111  ถนนพระปิยะ  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 15000     โทร 036 421681