กลุ่มนโยบายและแผน ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดที่กรุณาจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2559 เสร็จตามกำหนดเวลา
 
    
 []ทะเบียนสมาชิก58
 []ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 
   สมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย
   
   ปณิธานกลุ่มนโยบายและแผน  จัดสรรโปร่งใส    ใช้แผนแก้ปัญหา   ระบบงานข้อมูลพัฒนา   งานเลขาฯ ฉับไว   ก้าวไกลด้วยติดตาม
                  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
  GIS  แผนที่โรงเรียนในสังกัด  สพป.ลพบุรี 1    ประครอง  แก้วดวงเล็ก
  พิกัด GIS โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี 1    ศิริทิพย์    ยงวณิชย์
     ศิริลักษณ์ สายสินธุ์
   กชพรรณ  พุกาธร
   วัฒมพร    คงสมบุตร
   ประวิทย์   กรรณแดง
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ศธจ.ลพบุรี    กุลจิตต์  รัชดาศิวะกุล (ผอ.กลุ่มฯ)
     สหรัฐ       คงมานะ
 
              เว็บไซด์โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ข้อมูลจากโปรแกรม EMIS  
                เมืองลพบุรี                               โคกสำโรง                                    ท่าวุ้ง                                         บ้านหมี่         

    บริการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เลือกโรงเรียน แล้วกดปุ่ม Ok

             

 
   ข่าวความเคลื่อนไหว
 จากกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต 1F
     ปีการศึกษา 2559
 นักเรียนรายชั้น รายโรง
 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสฯ
 โรงเรียนในสังกัด 174 โรง 
      อ.เมืองลพบุรี  64 โรง
      อ.โคกสำโรง   41 โรง
      อ.ท่าวุ้ง          28 โรง
      อ.บ้านหมี่       41 โรง
 ปีการศึกษา 2558
 [] นโยบาย สพฐ. 2560    คลิก
 [] ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2558  คลิก
 [] ข้อมูลโรงเรียน 175 โรง รายตำบล คลิก
 [] ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ลพบุรี 1  คลิก
 [] ข้อมูลโรงเรียน 3 ขนาด
     ขนาดเล็ก  (น.ร. 1-120 คน)   คลิก
     ขนาดกลาง (น.ร. 121-600 คน)  คลิก
    ขนาดใหญ่ (น.ร. 601 คนขึ้นไป)  คลิก
 
 
 
 
                            ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559   (10 มิ.ย.)  
 
 
                 [] จำนวนนักเรียน  10 มิ.ย. 59   ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี 174 โรง 
                 [] จำนวนนักเรียนแยกเพศ  รายชั้น รายโรงเรียน 174 โรง
                 [] จำนวนนักเรียน รายชั้น รายโรง แยกอำเภอ  4 อำเภอ
 
                 ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2559  (คลิกที่รูปภาพ ดูรายละเอียดข้อมูล)
      
 
 

          

                                                นักเรียนรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

            

            

            

                                      ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558   (10 มิ.ย.)
 
 
   [] สรุปข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558                                                                     [] จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
   [] จำนวนโรงเรียน จำแนกตามแบบ    7 แบบ  ปีการศึกษา 2558                        [] จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
   [] จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด  4 ขนาด ปีการศึกษา 2558                        [] จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ม.3 ตามเวลา
   [] จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2558     [] โรงเรียนขนาดเล็ก( 1-120 คน) ปีการศึกษา 2558
   [] ข้าราชการครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558                             [] โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
   [] ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2553 -2557)                                                          [] นักเรียนรายชั้น รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
 
     
 
                                        แผนที่ตั้งสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
 
              
              
              
              
 
 
 
 
              ภารกิจงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 
งานข้อมลสารสนเทศ  
   
  การรายงานทางเว็บไซด์   [] ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 
  ปีการศึกษา 2559      (DMC 2016) ปีการศึกษา 2559      คลิก    
   
   [] ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBECคลิก
       โรงเรียนส่วนมากยังไม่ได้ใส่แผนผังโรงเรียน
   [] ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMISคลิก
       เมื่อเข้าระบบแล้ว โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในรายการด้านล่างได้
                 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
                 ข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียน
                 ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA
                         ข้อมูลครุภัณฑ์
                 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
                 ข้อมูลครู บุคลากร
   
   
   
   
   
งานนโยบายและแผน  
   
    เอกสาร    
     แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน       [] ปก
     พ.ศ.2559-2562       [] สรุปสาระสำคัญ
          [] คำนำ สารบัญ
      [] ส่วนที่ 1 บทนำ
      [] ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
      [] ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา
      [] ส่วนที่ 4 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
      [] ส่วนที่ 5 โครงการ/งบประมาณ
                -สรุปประเด็นกลยุทธ์
             -รายละเอียดโครงการ
      [] ส่วนที่ 6 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
 
 
 
   
      [] คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี
       - ปก
       - คำนำ สารบัญ
       - ส่วนที่ ๑ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
          ส่วนที่ ๒ การจัดทำโครงการ
          ส่วนที่ ๓ การบริหารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   [] สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 
   [] สไลด์ประกอบการอบรม  ๔๘ เฟรม
               เฟรมที่ ๑-๑๕
               เฟรมที่ ๑๖-๒๕
               เฟรมที่ ๒๖-๔๘
               เฟรมที่ ๔๙-๖๙
 
     [] แบบฟอร์มโครงการในแผนปฏิบัติการ(ใหม่)
   
 โปรแกรมควบคุม     สรุปผลการขอใช้งบประมาณ 2558 
        การขอใช้งบประมาณ    โครงการงบพัฒนา-กลยุทธ์       ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2558
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2558            1.รายโครงการ                               
        สพป.ลพบุรี เขต 1            2.รายกลุ่ม                                   
             3.กลุ่มนิเทศฯ                                
                  4.กลุ่มอำนวยการ                           
           5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          
           6.กลุ่มนโยบายและแผน                   
           7.กลุ่มบริหารงานบุคคล                     
             8.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
             9.ตรวจสอบภายใน                           

 แผนปฏิบัติการประจำปี 2558

          10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน           
            11.ส่วนกลาง                                    
 1 ปก           12.สำรอง ส่วนกลาง                           
 2 คำนำ  
 3 สารบัญ  
 4 คำสั่งคณะกรรมการฯ  
 5 โครงสร้าง  
 6 ส่วนที่ 1-3  
 7 าคผนวก  
 8 แบบขอใช้งบประมาณ  
   
 Download Zip ไฟล์   
   
    
งานวิเคราะห์งบประมาณ  
             Download  
       
 แบบ ปร.4  ปร.5  ปร.6 ปี59_60   ( 18ม.ค.59 คลิก
      บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 / 2559   คลิก    ไฟล์ pdf  2.27 mb
 
 
 
   [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ  คลิก
   [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีการศึกษา    คลิก
 
   
   
   
 
   
งานติดตามประเมินผลฯ  
    
     [] คู่มือ EMES   ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF        19 ส.ค. 57
   แบบกรอกข้อมูล    [] หนังสือราชการ   คลิก
         การติดตามกลยุทธ์       1. ด้านโอกาส
         ปีงบประมาณ 2557           - เกณฑ์การติดตามด้านโอกาส                 คลิก
         ระดับสถานศึกษา           - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านโอกาส    คลิก
        2. ด้านคุณภาพ
            - เกณฑ์การติดตามด้านคุณภาพ               คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านคุณภาพ  คลิก
        3. ด้านประสิทธิภาพ
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.4   คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.5   คลิก
        4. ด้านนโยบาย
            - เกณฑ์การติดตามด้านนโยบาย      คลิก                
 
 
    ค้นหาข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบ EMIS ฐานข้อมูลกลาง สพฐ.
 
   
          25/09/2015
          ผู้เข้าชม:free counter
  
 
   ติดต่อผู้ดูแลระบบ                   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ลพบุรี 1
   sahkon29@hotmail.com    111  ถนนพระปิยะ  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 15000     โทร 036 421681