วันที่ 29 ธันวาคม 2560     ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลบ1   โดย นายมานพ  ษมาวิมล   ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลบ1  ผู้อำนวยการกลุ่ม
                                                        ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา   รวม 212 คน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference 
 
                                                                                                      
 
     
 โครงการเผยแพร่สื่อการศึกษา เพื่อการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
Electronic Distance Learning : SUAN DUSIT UNIVERSITY
    
 สื่อปฐมวัย       สื่อประถมศึกษา   
   
 กิจกรรมกลางแจ้ง  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  การงานพื้นฐานอาชีพ
       อนุบาล 1        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3
       อนุบาล 2        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6
       อนุบาล 3      
 กิจกรรมกลุ่ม  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  สุขศึกษา
       อนุบาล 1        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3
       อนุบาล 2        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6
       อนุบาล 3      
 กิจกรรมนิทาน  ภาษาไทย  ศิลปะ  
       อนุบาล 1        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3  
       อนุบาล 2        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6  
       อนุบาล 3      
 กิจกรรมสงบ  ทักษะการอ่าน  การผันอักษรสูง  
       อนุบาล 1      
       อนุบาล 2  เรียงคำให้เป็นประโยค  คำศัพท์จากการเขียน  
       อนุบาล 3      
 กิจกรรมเสรี  อ่านบทร้อยกรอง    
       อนุบาล 1      
       อนุบาล 2  คำราชาศัพท์    
       อนุบาล 3      
       
       
 
       
 
                 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ :  การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 
       
 ผู้ฝึกประสบการณ์  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ผู้ฝึกประสบการณ์  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
       
 1 นายบรรพต พงษ์รอด  การึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหาร   2 น.ส.ปารณีย์  ขวัญกิจวงศ์ธร  การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
   จัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย     การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
   สังกัด สพป.ลพบุรี เขต1    
 3 นายอนันต์ศักดิ์  มาทัพ  การศึกษาการผลิตและการใช้สื่อการจัดการเรียน  4 น.ส.ประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา  ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์
    การสอนของครู โรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1     ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
       
       
 5 น.ส.วนรัตน์  วิริยะธรรมรักษ์  ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  6 น.ส.พรรณิภา  จบศรี  ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู
   แบบแจกลูกสะกดคำ ของครูผู้สอนภาษาไทย    ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.ลบ.1
   ชั้น ป.1 สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1    
 7 ว่าที่ ร.ต.หญิงวัชรกร อาจบำรุง  การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  8 นางอรวรรณ  ป้อมคำ  การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอดเทคนิค
   ตามหลักของโมเด็ลซิปปา(CIPPA Model)    ผังกราฟิก ของ รร.สังกัด สพป.ลบ.1
       
 9 น.ส.พบจันทร์  ศรีสลุง  การส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย  10 น.ส.จอมขวัญ  สมบูรณ์  การศึกษาสภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีและ
   ในสถานศึกษา สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1    ความต้องการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี
       ของครู สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
 11 นายนรากรณ์  พุทธวงศ์  การศึกษาสภาพและความต้องการการนิเทศ    
   การจัดการเรียนรวมโรงเรียน สังกัด สพป.    
   ลพบุรี เขต 1    
 
 จดหมายข่าว ศึกษานิเทศก์ ฝึกประสบการณ์ ฯ  ฉบับที่ ๑  ฉบับที่ ๒  ฉบับที่ ๓
 
     ฉบับที่ ๔  ฉบับที่ ๕  ฉบับที่ ๖
   
     ฉบับที่ ๗  ฉบับที่ ๘  ฉบับที่ ๙
   
         
 
                                                             รายงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
                                                             รายงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
                                                                การดำเนินงานติดตามการใช้อินเทอร์ของสถานศึกษา
 
      
   
 เอกสาร         download  รายชื่อโรงเรียนในสังกัด   download
 รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตเอกสาร  แบ่งขนาดตามจำนวนนักเรียน
 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1  จำแนกประเภทการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
       
   
 แผ่นพับรายงานการใช้อินเทอร์เน็ต  download  
 ประกอบการประชุมทางไกล Video Conference  ตารางสรุปแสดงรายการ     download
 นายแพทย์ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์   การติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 รมว.กระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1   ของสถานศึกษาในสังกัด
       
       
   ข้อแนะนำในการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต    
       
   ขนาดของสถานศึกษา                      จำนวนนักเรียน     ความเร็วอินเทอร์เน็ต          จำนวน IP  Address (Public  IP)
      ขนาดเล็ก  S                       1 < 500  คน       ขั้นต่ำ  30 Mbps               อย่างน้อย  1  IP
      ขนาดเล็ก M                 501 < 1,500  คน       ขั้นต่ำ  50 Mbps               อย่างน้อย  2  IP
      ขนาดเล็ก L              1,501 < 2,500  คน      ขั้นต่ำ  100 Mbps               อย่างน้อย  4  IP
      ขนาดเล็ก XL                          2,500   คน ขึ้นไป      ขั้นต่ำ  200 Mbps               อย่างน้อย  8  IP
       
       
       
 
 เป้าหมาย                                        ข่าวการศึกษา จากเว็บครูบ้านนอกดอทคอม
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
 
 นักเรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
 เป็นคนดี   มีนิสัยรักการอ่าน
 สืบสานศาสตร์พระราชา
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 ผู้ดูแลระบบ : sahkon29@hotmail.com     สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  16/05/2017   :   
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  111  ถ.พระปิยะ  ต.ป่าตาล  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  15000  fax : 036 421906