ผู้บริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1

 

นายมานพ  ษมาวิมล

 ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1

 

      

      นายณรงค์  ชุณหะนันท์             นายไกรสิทธิ์  เกษี

     รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1      รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1

 
 
 
 
 

 

 
 
   DLICT GROUP
    
        สหรัฐ             วิฑูร           ศิริลักษณ์
 
            คู่มือปฏิบัตงาน DLICT
            ภารกิจ DLICT
            แนะนำสื่อ dltv
            โรงเรียนในสังกัด   
            เอกสารเผยแพร่
 
             DLTV   LOPBURI 1
 
 
 
 
  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
  ของการจัดการศึกษาทางไกล
     ไฟล์ word          ไฟล์ PPT
 
  [] สรุป DLTV ลพบุรี เขต 1
      ไฟล์ word
 
  [] แบบตรวจรับการจ้าง
  [] แนวทางการตรวจรับการจ้าง
  [] เอกสารประชาสัมพันธ์
  [] คู่มือ TV 49 นิ้ว
  [] โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV  ปี 2561
  [] โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV  ปี 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  DLICT :        ดาวเทียมส่งความรู้   ครูนำไปใช้   เทคโนโลยีทางไกล   ร่วมใจพัฒนา
 
 
 
 

      

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
  แยกชั้น-เพศ           รายอายุ              สัญชาติ           ด้อยโอกาส       ขาดแคลน
  ข้อมูลปีการศึกษา 2562
             [] จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน 10 มิ.ย. 2562
             [] สรุปข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
             [] โรงเรียน จำแนกตาม 7 แบบ
             [] โรงเรียน จำแนกตาม 4 ขนาด
             [] จำนวนนักเรียนและห้องเรียน
             [] ครูตามวุฒิ
             [] ครูตามวิทยฐานะ
             [] โรงเรียนขนาดเล็ก นร. 120 คน
             [] โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
             [] สรุปข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
  ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561
             [] นร.จบ ป.6 ศึกษาต่อ สรุป สพป.ลพบุรี เขต 1
             [] นร.จบ ป.6 ศึกษาต่อ รายโรงเรียน
             [] นร.จบ ม.3 ศึกษาต่อ สรุป สพป.ลพบุรี เขต 1
             [] นร.จบ ม.3 ศึกษาต่อ รายโรงเรียน
             [] นร.จบ ามระยะเวลา
 
 
  [] คู่มือการใช้งาน pdf
  [] นำเสนอ pdf
  [] แบบรายงาน pdf
  [] licence.rar    4.0 kb   [] โปรแกรมแบบฟอร์ม pdf
  [] Crystal Reports.rar  86.8 mb  
  [] Form_Obec.rar  22.0 mb  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

     

  ข้อมูลพื้นฐาน
    [] สพป.ลพบุรี เขต 1
         สรุปภาพรวม รายปีการศึกษา
         GIS แผนที่โรงเรียน
         คำนวณหาระยะทางไปโรงเรียน
         ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน
 
    [] โรงเรียนในสังกัด  
         ปีการศึกษา 2562
         ปีการศึกษา 2561
 
     [] ข้อมูลนักเรียน
         รายโรงเรียน
 
     [] ข้อมูลบุคลากร
         สรุปข้อมูลพื้นฐาน
         ครูและบุคลากรทางการศึกษา
         ครูตามวิชาเอกและเพศ
         ครูตามกลุ่มสาระฯ และเพศ
 
     [] ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
         สิ่งก่อสร้างรายโรง
         สิ่งก่อสร้าง แยกประเภท
 
     [] ข้อมูลครุภัณฑ์
 
 
     [] ข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 
     [] ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
 
 
 งานวิชาการ
     [] ผลการทดสอบ O-NET
     [] ผลการทดสอบ NT
     [] ผลการทดสอบ LAS
     [] ผลการทดสอบ อ่านออก เขียนได้
 
 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
     [] DMC
     [] E-MIS
     [] B-OBEC
     [] CCT
     [] SchoolMIS
     [] SET
 
 
 
       
 
 
    รายการ" พุธเช้า ข่าวโรงเรียน "
      ทุกวันพุธ เวลา 07.30 - 08.00 น.
    รายการ" พุธเช้า ข่าว สพฐ. "
      ทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 09.00 น.
  ท่านสามารถชมการถ่ายทอดสดและดูย้อนหลังได้
   1.www.obectv.tv
   2.www.youtube.com/obectvonline
   3.www.facebook.com/obectvonline
 
 

โปรแกรมระบบงานสำนักงาน

 
 
 โปรแกรมระบบงานพื้นฐาน
  การศึกษา  Online
 
       นร.รายบุคคล                   ผลการเรียน
      ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง              เพื่อการบริหาร
      นร.ไม่มี13 หลัก              ทุน นร.ยากจน
      การศึกษาทางไกล            สื่อ-นวัตกรรม
       ทดสอบ o-net                   ทดสอบ NT
          obec mail                   โปรแกรมset
             e-MES                       e-budget
        ลดการใช้พลังงาน            จัดซื้อ จัดจ้าง
 
         
 
 
 
 
 
 
    ผู้ดูแลระบบ : sahkon29@hotmail.com            111  ถ.พระปิยะ  ต.ป่าตาล  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  15000    สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                                      fax : 036 421906  16/05/2017   :   
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ