ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน  คู่มือ ITA
 สพป.ลพบุรี เขต 1 ปี 2562  online 2019
   
 [] ภาษาไทย  
 [] ภาษาอังกฤษ  
 [] ภาษาลาว  
   
 [] ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
   
 
 
 
 

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 
 [] ข้อมูลพื้นฐาน  [] แผนดำเนินงาน
      O1   โครงสร้างหน่วยงาน       O10    แผนปฏิบัติราชการประจำปี
      O2    ข้อมูลผู้บริหาร       O11    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
      O3    อำนาจหน้าที่       O12    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
      O4    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      O5    ข้อมูลการติดต่อ  
      O6    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
   
 [] ข่าวประชาสัมพันธ์  [] การปฏิบัติงาน
      O7   ข่าวประชาสัมพันธ์       O13    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
 [] การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  [] การให้บริการ
      O8   Q&A       O14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    
      O9   Social Network       O15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        O16    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
        O17    E-Service
   
   
   
 [] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  [] การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
      O19    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส  
      O20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
   
 [] การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  [] การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      O21    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
      O22    ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
      O23    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
      O24    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
   
 [] การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  [] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
   
   
 [] การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  [] เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   
   
 [] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   
   
   
   
 [] มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  [] มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
      O42    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ       O46    มาตรการป้องกันการรับสินบน
      O43    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม       O47    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
      O44    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                 กับผลประโยชน์ส่วนรวม
      O45    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต       O48    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   
   
 
 
 
 ผู้ดูแลระบบ : sahkon29@hotmail.com     สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  16/05/2017   :   
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       111  ถ.พระปิยะ  ต.ป่าตาล  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  15000 
                                fax : 036 421906