*** แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ***  *** แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561***
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
         [] รหัส 61  ภาษาไทย          34 ข้อ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560)
         [] รหัส 63  ภาษาอังกฤษ      40 ข้อ       [] แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
         [] รหัส 64  คณิตศาสตร์        20 ข้อ       [] เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
         [] รหัส 65  วิทยาศาสตร์       32 ข้อ       [] แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       [] เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
         [] รหัส 91 ภาษาไทย          50 ข้อ       [] แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน
         [] รหัส 93 ภาษาอังกฤษ      50 ข้อ       [] เฉลย แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน
         [] รหัส 94 คณิตศาสตร์       25 ข้อ       [] ตารางโครงสร้างข้อสอบ Test-Blueprint-National-Test
         [] รหัส 95 วิทยาศาสตร์       45 ข้อ