ยินดีต้อนรับ

 


 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
16010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ ประจงแต่ง
พิบูลสงคราม
9
150
8
2
16010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรศักดิ์ ภูเจริญ
ลุ่มน้ำลพบุรี
18
198
11
3
16010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสังวาลย์ บุญยะวงศ์
ลุ่มน้ำลพบุรี
11
132
8
4
16010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง
พระงาม
5
46
7
5
16010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ บุญเรือง
พระงาม
4
58
9
6
16010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนำชัย ศรีปั้น
พระงาม
12
122
10
7
16010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสติ สุขชาติ
เขาสามยอด
10
86
9
8
16010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชวนพิศ สุวรรณวงษ์
เขาสามยอด
9
119
9
9
16010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา วรรณกลาง
เขาสามยอด
12
148
8
10
16010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ศรีรักษา
เขาสามยอด
8
89
9
11
16010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร คำเที่ยง
พระงาม
16
167
11
12
16010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สายแสง
พระงาม
5
43
8
13
16010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงระวี อุ่นเรือน
พระงาม
5
59
9
14
16010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชา ป้อมทอง
พระนารายณ์
24
346
12
15
16010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส น้อยดา
พระนารายณ์
4
43
8
16
16010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ สง่าเม่น
พระนารายณ์
6
40
8
17
16010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย รุ่งเรือง
พระนารายณ์
4
64
8
18
16010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุติมา พรหมรักษา
พระนารายณ์
16
372
16
19
16010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง
สหวิทยาการ
13
146
11
20
16010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ เติมแก้ว
ลุ่มน้ำลพบุรี
10
194
8
21
16010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส นาจพินิจ
ลุ่มน้ำลพบุรี
8
49
8
22
16010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดัสกรณ์ เพชรดี
ลุ่มน้ำลพบุรี
10
103
9
23
16010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพ สลุงอยู่
ลุ่มน้ำลพบุรี
8
181
12
24
16010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา กางกรณ์
ลุ่มน้ำลพบุรี
1
40
8
25
16010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เชิดโฉม
ลุ่มน้ำลพบุรี
9
85
9
26
16010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดา พาณิชย์กุล
ลุ่มน้ำลพบุรี
6
41
8
27
16010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย กันทะวงค์
ลุ่มน้ำลพบุรี
4
37
8
28
16010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย พานิชชอบ
พระงาม
17
255
13
29
16010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน หลิ่มน้อย
สามยอดวิทยาการ
17
421
13
30
16010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ เจียมจิตร
พิบูลสงคราม
109
2,492
64
31
16010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจารึก ขึ้นทันตา
เขาสามยอด
117
2,448
63
32
16010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล พรหมพล
พิบูลสงคราม
14
180
12
33
16010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ เภากัน
พระงาม
14
182
8
34
16010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนิษา รสฉ่ำ
พระงาม
10
146
8
35
16010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
พระงาม
7
82
9
36
16010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิบูลสงคราม
5
99
8
37
16010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก
สหวิทยาการ
11
41
8
38
16010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายณรงค์ศักดิ์ กินจำปา
สหวิทยาการ
6
50
8
39
16010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม
พระนารายณ์
5
116
9
40
16010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ประชากุล
พระนารายณ์
17
372
11
41
16010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงระวี อุ่นเรือน
พระนารายณ์
8
117
8
42
16010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศมานันท์ ทรัพย์หิรัญ
พระนารายณ์
4
57
8
43
16010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมณ์ จันทร์โนทัย
พระนารายณ์
16
260
11
44
16010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนภร หอมจันทร์
พระนารายณ์
11
108
9
45
16010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ รสฉ่ำ
พระนารายณ์
10
172
8
46
16010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระนารายณ์
5
73
8
47
16010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสารวิน ควรหัตร์
พระงาม
5
57
9
48
16010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ บุญมานำ
ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
12
98
11
49
16010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
3
43
8
50
16010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ หร่ายรา
ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
9
107
9
51
16010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริกุล เพชรพรหม
ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
4
41
8
52
16010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิบูลสงคราม
9
64
9
53
16010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิชุดา หงษ์ทอง
พิบูลสงคราม
6
117
8
54
16010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำลพ ศิริมากร
พิบูลสงคราม
32
551
19
55
16010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกิจกุล กินจำปา
ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
15
175
12
56
16010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณลิตย์ พรมมี
ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
10
149
8
57
16010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญชัย กัญญพันธ์
ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
5
91
9
58
16010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนานันณ์ แตงฉ่ำ
ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
10
129
9
59
16010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี
ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
13
90
9
60
16010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามยอดวิทยาการ
8
124
8
61
16010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตติมา ธรรมราชา
โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
6
83
8
62
16010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทิมา ผลอินทร์
เพนียด
3
54
8
63
16010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์
เพนียด
3
38
8
64
16010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธภูมิ ตันติมาลา
เพนียด
4
35
8
65
16010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์
เพนียด
7
103
9
66
16010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางช่อทิพย์ สุรโชติ
เพนียด
6
76
9
67
16010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
4
54
8
68
16010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอังกูร อิงคนินัท์
โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
28
506
17
69
16010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร ป้อมบุบผา
โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
9
130
8
70
16010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์
ตะวันศรีทอง
2
55
9
71
16010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวอง ชื่นชอบ
ตะวันศรีทอง
5
96
9
72
16010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณานนท์ เพิ่มพูล
ตะวันศรีทอง
11
133
8
73
16010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภัสสร์ สายกระสุน
ตะวันศรีทอง
8
129
9
74
16010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ ดวงจิตร
โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
18
223
11
75
16010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพนียด
1
34
8
76
16010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรุณี ดวงแก้ว
เพนียด
13
295
13
77
16010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร
เพนียด
13
227
11
78
16010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์
โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
9
151
8
79
16010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหล้า พูลสุภาพ
โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
9
104
8
80
16010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะวันศรีทอง
5
70
9
81
16010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากรณ์
ตะวันศรีทอง
31
628
22
82
16010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ เพชรดี
ตะวันศรีทอง
6
89
8
83
16010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา
ตะวันศรีทอง
9
115
8
84
16010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตติญา นวลจันทร์
ตะวันศรีทอง
4
57
8
85
16010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.บรรเจิด สุกุรา
ตะวันศรีทอง
4
76
9
86
16010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงคราม ยอดพงษา
ตะวันศรีทอง
10
112
8
87
16010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหยด คณโฑทอง
ตะวันศรีทอง
18
301
11
88
16010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพนียด
4
76
8
89
16010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปาจรีย์ วิเศษชัย
โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
8
91
12
90
16010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรัญญา งามระยับ
เขาวงพระจันทร์
15
151
11
91
16010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณันญา พลชาอังกูร
เขาวงพระจันทร์
6
67
8
92
16010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง
กลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์
4
47
9
93
16010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิต
เขาวงพระจันทร์
10
145
9
94
16010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติ ศรีโยธิน
เขาวงพระจันทร์
22
371
12
95
16010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ป้อมบุบผา
เขาวงพระจันทร์
13
139
9
96
16010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลัย สระแก้ว
เขาวงพระจันทร์
6
63
8
97
16010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พงคชาติ
คีรีสีหนาท
10
108
8
98
16010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต เลิศมานพ
คีรีสีหนาท
8
90
8
99
16010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรธร ดิษบรรจง
คีรีสีหนาท
13
106
8
100
16010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรินทร์ สิงห์โต
บูรพาท่าวุ้ง
10
136
8
101
16010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรยาณ์ จันทร์รัตน์
บูรพาท่าวุ้ง
8
76
8
102
16010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม เขียวสอาด
บูรพาท่าวุ้ง
13
265
9
103
16010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกต เอี่ยมบัว
บูรพาท่าวุ้ง
4
54
8
104
16010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ ปานถม
บูรพาท่าวุ้ง
4
41
8
105
16010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์
บูรพาท่าวุ้ง
2
29
5
106
16010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย ม่วงจีน
คีรีสีหนาท
15
106
11
107
16010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศณุ อดิศรชูชัย
คีรีสีหนาท
12
130
8
108
16010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ
คีรีสีหนาท
6
89
8
109
16010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ ภูมิธิ
คีรีสีหนาท
4
41
8
110
16010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้า
7
80
8
111
16010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายึคงกฤช เพ็งพิมพ์
นพเก้า
5
85
8
112
16010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้า
1
67
8
113
16010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ศรีงาม
นพเก้า
7
80
8
114
16010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม ร้อยแสนศึก
บูรพาท่าวุ้ง
7
136
8
115
16010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช ปั้นสอาด
คีรีสีหนาท
16
163
11
116
16010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บูรพาท่าวุ้ง
2
9
6
117
16010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงลักษณ์ ไล้ทอง
นพเก้า
10
149
8
118
16010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสำอาง พรหมมา
นพเก้า
15
190
11
119
16010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุษา หาชอบ
นพเก้า
5
50
8
120
16010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ยศธิศักดิ์
นพเก้า
4
50
8
121
16010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสพล แก้วเรือง
นพเก้า
15
166
11
122
16010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
2
46
8
123
16010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตณา สุนันทวนิช
เพชรวงกฎ
13
194
8
124
16010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐา เเสนยินดี
นิมิตใหม่
7
56
8
125
16010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินิพล ทาชาติ
จตุรมิตร
13
174
11
126
16010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
4
15
4
127
16010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ วงษ์เจริญ
จตุรมิตร
11
152
8
128
16010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นิมิตใหม่
3
20
8
129
16010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ
ตักศิลา
14
126
8
130
16010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัชต์ มาลา
กลุ่มโรงเรียนตักศิลา
11
121
9
131
16010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล เรืองรุ่ง
ตักศิลา
3
54
9
132
16010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นิมิตใหม่
6
45
8
133
16010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก ศรีโสภณ
ตักศิลา
7
118
9
134
16010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ทับทิมศรี
ตักศิลา
16
270
11
135
16010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นิมิตใหม่
5
67
7
136
16010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรวงกฎ
3
79
8
137
16010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมพวัน กองพันธ์
เพชรวงกฏ
6
66
8
138
16010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรวงกฎ
4
0
0
139
16010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นิมิตใหม่
2
21
8
140
16010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ มากมี
นิมิตใหม่
6
89
9
141
16010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังคณา ทองดี
นิมิตใหม่
3
11
5
142
16010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ เพชรรัตน์
ตักศิลา
3
51
9
143
16010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุขสด
เพชรวงกฎ
17
188
12
144
16010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระย้าเงิน เหลืองอร่าม
เพชรวงกฏ
6
98
8
145
16010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัช พิมพาภรณ์
เพชรวงกฎ
9
139
8
146
16010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพวรรณ ปามุทา
เพชรวงกฎ
4
50
8
147
16010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรวงกต
3
27
8
148
16010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรวงกฎ
4
21
8
149
16010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิดาภา ครสวรรค์
เพชรวงกฎ
5
31
8
150
16010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรีย์ เอมสถิตย์
จตุรมิตร
5
55
8
151
16010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
2
0
0
152
16010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
2
58
8
153
16010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริมวิทย์ สังวร
จตุรมิตร
11
137
11
154
16010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนาภรณ์ รักษ์มณี
นิมิตใหม่
15
148
11
155
16010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรัญญา ทองทาสี
ตักศิลา
6
63
8
156
16010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทร บุญคุ้มครอง
นิมิตใหม่
14
143
11
157
16010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
4
0
0
158
16010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงหวรรธน์ มาตราช
จตุรมิตร
6
96
8
159
16010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา อินทจร
จตุรมิตร
13
186
12
160
16010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนีย์ ไพรี
นิมิตใหม่
10
121
9
รวม
1,633
23,621
1,534

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน