สถานศึกษาโปรดทราบ

  กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
       การจัดทำแผนพัฒน์และแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับโรงเรียน
       เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
       ตรงหัวข้อ
คู่มือ/ดาวน์โหลด ทางด้านล่างขวามือครับ