ปณิธานกลุ่มนโยบายและแผน     จัดสรรโปร่งใส    ใช้แผนแก้ปัญหา   ระบบงานข้อมูลพัฒนา   งานเลขาฯ ฉับไว   ก้าวไกลด้วยติดตาม

 สมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย

 
   
 []ทะเบียนสมาชิก  
 []ใบสมัครเข้าเป็น  
 สมาชิก  
   ดร.กมล  รอดคล้าย
       เลขาธิการ กพฐ.
 
              เว็บไซด์โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ข้อมูลจากโปรแกรม EMIS  
                   เมืองลพบุรี                               โคกสำโรง                                  ท่าวุ้ง                                       บ้านหมี่         

             

     เข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียน เลือกโรงเรียน แล้วกดปุ่ม ok
        
    
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
        ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
   [] ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  (DMC 2014)  คลิก
              
   
   การรายงานทางเว็บไซด์  [] ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBECคลิก
      ปีการศึกษา 2557      โรงเรียนส่วนมากยังไม่ได้ใส่แผนผังโรงเรียน
   [] ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMISคลิก
       เมื่อเข้าระบบแล้ว โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในรายการด้านล่างได้
    ค้นหาข้อมูลเว็บไซด์เก่า                ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
                 ข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียน
                 ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA
                         ข้อมูลครุภัณฑ์
                 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
                 ข้อมูลครู บุคลากร
   
   
   
   
   
   
   
              
           DOWNLOAD    เชิญด้านล่าง
 
              นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
        พลเรือเอก ณรงค์  พิพํฒนาศัย    คลิก
           [] ประวัติประวัติพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (Admiral Narong Pipatanasai)
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (16 ก.ย. 57) คลิก
 
 
   
   
   
  เรื่องนโยบายและแผน
   
 โปรแกรมควบคุม     สรุปผลการขอใช้งบประมาณ 2558 
        การขอใช้งบประมาณ    โครงการงบพัฒนา-กลยุทธ์       ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2558
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2558            1.รายโครงการ                               
        สพป.ลพบุรี เขต 1            2.รายกลุ่ม                                   
             3.กลุ่มนิเทศฯ                                
                  4.กลุ่มอำนวยการ                           
           5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          
           6.กลุ่มนโยบายและแผน                   
           7.กลุ่มบริหารงานบุคคล                     
             8.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
             9.ตรวจสอบภายใน                           

 แผนปฏิบัติการประจำปี 2558

          10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน           
            11.ส่วนกลาง                                    
 1 ปก           12.สำรอง ส่วนกลาง                           
 2 คำนำ  
 3 สารบัญ  
 4 คำสั่งคณะกรรมการฯ  
 5 โครงสร้าง  
 6 ส่วนที่ 1-3   [] เอกสารคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  คลิก
 7 าคผนวก   [] ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2557   คลิก
 8 แบบขอใช้งบประมาณ   [] วิสัยทัศน์ สพฐ. ปี 2557  คลิก
    [] แผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงของนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2557  คลิก
 Download Zip ไฟล์   
   
    
  เรื่องวิเคราะห์งบประมาณ
       แบบประมาณการ ปี 2557  
     [] แบบประมาณการ  ปร.4                   คลิก     
     [] แบบสรุปผลการประเมินราคา  ปร.6    คลิก
   
     [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ  คลิก
     [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีการศึกษา    คลิก
   
     [] ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2557   ไฟล์ zip
     [] รายการวัสดุและค่าแรงงาน  หน้า 1-78
     [] ปกเอกสาร สารบัญ น้า 12 wiremesh , หน้า 79 factor-F
   
   
  เรื่องงานติดตาม
    
     [] คู่มือ EMES   ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF        19 ส.ค. 57
   แบบกรอกข้อมูล    [] หนังสือราชการ   คลิก
         การติดตามกลยุทธ์       1. ด้านโอกาส
         ปีงบประมาณ 2557           - เกณฑ์การติดตามด้านโอกาส                 คลิก
         ระดับสถานศึกษา           - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านโอกาส    คลิก
        2. ด้านคุณภาพ
            - เกณฑ์การติดตามด้านคุณภาพ               คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านคุณภาพ  คลิก
        3. ด้านประสิทธิภาพ
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.4   คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.5   คลิก
        4. ด้านนโยบาย
            - เกณฑ์การติดตามด้านนโยบาย      คลิก                
   

    บริการข้อมูลทั่วไป 
 
            ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 ข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 มิ.ย.  
    ปีการศึกษา 2557
 
 [] ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี 2557
 [] จำนวนห้องเรียน นักเรียนจำแนกเพศ
 [] จำนวนครู จำแนกวุฒิ
 [] โรงเรียนแบ่ง 7 ขนาด
 [] โรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ๋  พิเศษ
 [] โรงเรียนขนาดเล็ก 120 คนลงมา
 [] ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี
 [] นักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ
 [] นักเรียนรายชั้น ปี 2557
 
          แสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู  ร.ร.ขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส รายอำเภอ
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชากรรายอายุ ปี 2557
 
 
 
 
   
 

                             แสดงจำนวนนักเรียนแยกเพศ ตามระดับชั้น รายอำเภอ 

       ปีการศึกษา 2556  
                 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด รายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
 1.นร.แยก ชาย หญิง ครู ห้องเรียน
 2.สรุปข้อมูลพื้นฐาน
 3.รร.4 ขนาด
 4.รร. 7 ขนาด
 5.นร. ห้องเรียน รายอำเภอ
 6.ครูตามวุฒิ
 7.นร.รายชั้นเรียน
 8.ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
  9.รายชื่อ รร.ขยายโอกาส
 10.โรงเรียนขนาดเล็ก(0-120คน)
 11.นร.จบ ป.6 เรียนต่อ
 12.นร. จบ ม.3 เรียนต่อ,ทำงาน
 13. รหัสโรงเรียน  
 14. ข้อมูลพิกัด GPS โรงเรียน
 15. ทำเนียบโรงเรียน
 16. แผนที่ตั้งโรงเรียน 4 อำเภอ
 17. รร.ขยายโอกาสเรียนลำดับ นร.
 18. น.ร.นอกสังกัด สพป.ลพบุรี 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   ข้อมูล 10 มิ.ย.นักเรียนสังกัดเอกชน ปี 2557   : ระบบ PSIS สช.
 
นักเรียนเอกชน57 ชาย หญิง รวม ห้อง
รวมทั้งสิ้น 12975 8430 21405 717
ก่อนประถม 2129 1407 3536 136
ประถม 4795 3091 7886 249
ม.ต้น 2825 2413 5238 145
ม.ปลาย 475 445 920 23
รวมก่อน+ประถม+มัธยม 10224 7356 17580 553
ปวช 2242 806 3048 117
ปวส 509 268 777 47
รวมปวช+ปวส 2751 1074 3825 164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
          1/06/2013
          ผู้เข้าชม:Free Counter
  
 
   ติดต่อผู้ดูแลระบบ                   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ลพบุรี 1
   sahkon29@hotmail.com    111  ถนนพระปิยะ  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 15000     โทร 036 421681