ข่าวจากสโมสรกิจกรรมสโมสรลูกเสือ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

[]
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่
[]
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
[] ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
[]
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกำหนดหน้าที่
ของผู้ตรวจการลูกเสือ
[]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการผู้แทน
ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
[]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภท
ผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2552
[]
ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ.2545
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

[]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาต
จัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ.2553

[]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลง
ความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลูกเสือ

[]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาให้เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2545ถ้อยแถลง


นายบัว โพธิ์ทอง
นายกสโมสรลูกเสือพระนารายณ์

การลูกเสือไทย


การลูกเสือโลก

สโมสรลูกเสือพระนารายณ์
Pranarai Scouts Club